Odměny pro všechny a mega soutěž s Temporal Forces & Celebrations


Jak soutěžit?

 1. NAKUP si cokoliv v celkové hodnotě samostatné objednávky nad 2 999 Kč (nebo 119 €) na WakuWaku.cz od 22. 3. 2024 do 25. 3. 2024 s využitím některého ze sdílených soutěžních kódů (kódy začínající slovem SOUTEZ - sdílíme různými kanály - na sociálních sítí, odběratelům e-mailových oběžníků, atd.).
 2. Ke své objednávce automaticky získáváš náhodný dárek z naší PROMO nabídky. 
 3. Využitím kódu a splněním podmínky hodnoty objednávky se automaticky zařazuješ do soutěže o jednu z mnoha cen - každou objednávkou splňující podmínky.

Soutěž probíhá od 22. 3. 2024 do 25. 3. 2024 (včetně).

O co hrajeme?

 1. Hlavní cena - Temporal Forces Booster Box
 2. Hlavní cena - Celebrations Elite Trainer Box (stav min. B+)
 3. Temporal Forces Elite Trainer Box - Edice: Iron Leaves (Future) 
 4. Temporal Forces Elite Trainer Box - Edice: Walking Wake (Ancient)
 5. Pokémon TCG Paldea Adventure Chest

UKÁZKA DÁRKŮ


Nejčastější otázky

 • Je možné sčítat více objednávek, připojovat objednávky, apod.?
  • Ne, každá objednávka se počítá samostatně. Účast je možná opakovaně, automaticky se zařazují všechny objednávky využívající kód a splňující min. hodnotu objednávky.
 • Počítají se objednávky čekající na zboží a předobjednávky?
  • Ano, pokud objednávka čeká na zboží a je zaplacená, je vyřízená, nebo odeslaná, účastní se.
 • Je možné účastnit se se stornovanou/vrácenou/nepřevzatou objednávkou?
  • Ne, v případě výhry objednávky, která je odeslána na dobírku a čeká na převzetí dojde k odeslání výhry až po převzetí. V případě nepřevzetí dobírky probíhá nové losování, PROMO dárky přibalujeme ke všem objednávkám splňujícím podmínky.
 • Limit vyzvednutí
  • Informaci o výhře zasíláme na kontaktní e-mail u objednávky vítěze. Pokud do 7 dní neobdržíme odpověď s dodacími údaji, výhra propadá a losujeme nového výherce.
 • Je možné si PROMO dárek vybrat?
  • Můžete si do poznámky napsat, který dárek z PROMO nabídky si přejete, ale splnění není garantováno, zásoby jsou omezené.
 • Jak probíhá vyhlášení?
  • Výherce losujeme po ukončení soutěže, v nejbližších dnech po ukončení soutěže budeme kontaktovat vylosované výherce.

V případě dotazů nás kontaktujte na aki@waku.cz

Pravidla soutěže

Níže naleznete pravidla k soutěži, které pořádáme na Facebooku a Instagramu. Jedná se o jediná, úplná a závazná pravidla upravující tuto soutěž na Facebooku a Instagramu pořádanou WakuWaku.cz (dále jen ,,soutěž”). 

Pořadatelem soutěže je společnost:

DTPL s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín

IČ: 17521092

Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 130412 

(dále jen ,,pořadatel”)

Soutěž není žádným způsobem provozována nebo spojena s provozovatelem sítí Facebook a Instagram, který není pořadatelem soutěže a nijak za ni neodpovídá ani ji nesponzoruje. Informace poskytnuté v rámci soutěže jsou poskytovány pořadateli soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže. Soutěže se může účastnit každá osoba starší 18 let s platným profilem na síti Facebook/Instagram, která splní pravidla soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže.
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo je fanouškem webové stránky WakuWaku.cz a zašle prostřednictvím publikace komentáře na Facebook a Instagram odpověď na soutěžní otázku, nebo splní-li požadované kroky specifikované v soutěžním postu. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, které účastníci soutěže uveřejní v rámci soutěže (dále společně jen „vložený materiál“), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické, zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.
Účastník soutěže vstupem do soutěže publikováním komentáře spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:
5.1. je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
5.2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
5.3. má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítí Facebook a Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
Soutěž se koná v období uvedeném v textu každého soutěžního příspěvku.
Vítěze jednotlivých soutěží určuje pořadatel na základě splnění všech soutěžních podmínek dané soutěže.
Vítězové soutěže jsou po skončení soutěže kontaktování přímo, nebo oznámeni v komentářích pod soutěžním příspěvkem nebo v novém postu o oznámení výherců.
Vítězům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy poštou. Vítězové budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou. Pokud vítěz soutěže kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí, ztrácí na výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, anebo třetím osobám.
Na výhry nevzniká právní nárok a není možné za ně požadovat hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku pořadateli výslovný souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové/instagramové jméno, doručovací adresu, e-mail a telefon) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
Pořadatel soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje, na zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla pořadatele.
Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit podmínky soutěže a soutěž ukončit nebo prodloužit její trvání bez udání důvodu a bez náhrady.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a sociální sítí Facebook a Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na Internetu.
Pořadatel si vyhrazuje právo považovat za podvodné takové nstagramové profily, které mají méně̌ než 50 sledujících na Instagramu, nebo 20 přátel na Facebooku a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.
Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
V soutěžích s účastí pomocí odeslání komentáře se každá fyzická osoba může zúčastnit pouze jedním komentářem.
Tato pravidla jsou platná k 1. 1. 2024

Archiv soutěží